Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu

ZASTOSOWANIE SEPARATORA SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH ORAZ SKROBI

Urządzenie przeznaczone jest do oczyszczania ścieków technologicznych pochodzących między innymi z hoteli, barów szybkiej obsługi, restauracji, miejsc zbiorowego żywienia, rzeźni, ubojni, przetwórni spożywczych, itd.

Podstawowym zadaniem separatora tłuszczu jest zatrzymanie wszystkich cząstek stałych, tłuszczy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

DOBÓR URZĄDZEŃ

Norma DIN 4040 oraz norma PN EN 1825, według której budowane są nasze separatory tłuszczu wyszczególnia cztery podstawowe kryteria właściwego doboru urządzeń:

  • maksymalny dobowy przepływ ścieków
  • temperatura ścieków
  • zawartość tłuszczu w ściekach
  • zawartość detergentów w ściekach

MONTAŻ

Separatory są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia.

Ich instalacja polega na:

  • umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie
  • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji
  • starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące montażu zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

KONSERWACJA SEPARATORÓW

Serwis polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów. Powinno być ono przeprowadzane zawsze po wypełnieniu przez osady połowy objętości osadnika lub wyczerpaniu w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą.

Karta produktu