Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Zastosowanie separatora substancji ropopochodnych

  • oczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych z parkingów
  • dróg
  • stacji benzynowych
  • ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów z miejsc składowania części pojazdów itd.

Podział separatorów standardowych według normy PN-EN 858

  • Klasa I – separatory koalescencyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l
  • Klasa II – separatory grawitacyjne, dla których stężenie ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l

Każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka, zamykają odpływ ścieków z separatora po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania. Zamknięcie automatyczne jest bardzo istotne, ponieważ wymusza konserwację separatora a w przypadku nagłego wycieku oleju (awarii) pływak natychmiast zamyka odpływ, co całkowicie zapobiega skażeniu odbiornika.

Dobór urządzeń

Zgodnie z warunkami normy PN-EN 858:2005, dobór separatora substancji ropopochodnych sprowadza się do wyliczenia jego przepływu. Wydajność separatora określa maksymalny przepływ, dla którego zostanie dotrzymana zakładana w normie redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora.

Karta produktu